Raporto!

Nëse keni njohuri, informata ose dyshim të abuzimit lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, ose trafikimit të fëmijëve nëpermjet internetit ose keni nevojë për ndihmë, reportoni atë në:

192