За проектот

Кампањата ja спроведува Македонското здружение на млади правници во соработка со Национална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на Република Северна Македонија во рамки на проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите.

Содржината на оваа веб страница не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.